+371 67080408

Uurige rohkem kahjude hüvitamise kohta:

Reisikindlustus

Reisikindlustuspoliis - kindlustunne reisimisel ja koju naasmisel!

Reisikindlustusfirma „Baltijas Apdrošināšanas Nams” reisikindlustuspoliisiga võite olla kindel, et teile osutatakse õnnetusjuhtumi, trauma või ootamatu haigestumine korral vajalikku meditsiinilist abi ja tuge. Lisaks sellele toimib meie poliis ka maksevahendina – meie maksame ja te ei pea oma raha kulutama.
Kui reisi ajal toimus õnnetusjuhtum, konstateeriti äkkhaigestumine, saadi trauma või on tekkinud vajadus hüvitada muud kulutused, mida korvab teie poolt soetatud kindlustuspoliis, siis:
 • helistage vajaliku informatsiooni saamiseks poliisis esitatud abiteenistuse numbrile, sellega väldite oma aja ja raha asjatut raiskamist;
 • tasuge osutatud meditsiiniabi eest omast taskust ning esitage 30 päeva jooksul pärast koju naasmist meile vajalikud dokumendid, et saada tehtud kulutuste eest kompensatsiooni;
 • samuti tuleb toimida ka teistel juhtudel. Kindlustushüvitise saamiseks tuleb 30 päeva jooksul pärast koju naasmist teatada kahjudest ning esitada neid kinnitavad dokumendid.
Ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum:
Kui reisi ajal konstateeritakse ootamatu haigestumine või toimub õnnetusjuhtum, siis soovitame teil võtta ühendust:
 • rahvusvahelise abiteenuse pakkujaga CORIS, helistades selleks telefoninumbritele +371 67334065, +371 29993812 või pöördudes selle esindusse vastavas riigis (informatsioon on esitatud poliisile lisatud bukletis);
 • CORIS tagab meie klientidele operatiivse abi ning toe vene ja inglise keeles 24 tundi ööpäevas;
 • Egiptuses viibides võtke ühendust abiteenuse pakkujaga EGYCROSS Assistance, helistades selleks telefoninumbrile +20 101 754 721;
 • Traumade esinemise ja haigestumise korral osutab EGYCROSS Assistance operatiivset abi vene ja inglise keeles.
Pagasi hilinemine:
Pagasi hilinemiseks loetakse olukorda, kus teie pagas hilineb rohkem kui neli tundi. Hüvitise saamiseks tuleb teil:
 • Võtta vedajalt tõend pagasi hilinemise kohta, samuti tuleb pagasi kättesaamisel näidata ära selle kättesaamise kuupäev ja täpne kellaaeg;
 • Kui pagas hilineb, siis vajaduse korral võite te osta esmatarbekaupu. Siis maksatakse hüvitist 70% ulatuses, millest peetakse kinni omavastutuse summa. Kindlustushüvitise saamiseks peate te kindlasti hoidma alles ja esitama originaaldokumendid, mis tõendavad täiendavate kaupade eest tasumist.
Tähtis! Oluline on teada, et hüvitist ei maksta juhtudel, kui pagas hilineb Eestisse naasmisel.
Pagas on kaotsiläinud või kahjustatud:
 • Kui teie pagas on kaotsiläinud või kahjustatud, siis on vajalik vedaja tõend pagasi kahjustuste või kaotsimineku kohta;
 • Kui pagas läks kaduma ajal, mil see oli vedaja valduses, siis makstakse kindlustushüvitis välja pärast seda, kui vedaja on hüvitanud oma osa kahjusummast. Kindlustaja maksab pagasi maksumuse ja vedaja poolt väljamakstud kompensatsiooni vahe kinni pagasi kindlustussumma ulatuses.
Reisi ärajätmine:
Reisi ärajätmisega seotud kulud hüvitatakse juhul, kui:
 • on olemas vastav arsti ettekirjutus;
 • toimus tõsine õnnetusjuhtum;
 • on konstateeritud kindlustatud isiku, tema lähisugulase või tema ülalpidamisel oleva isiku ootamatu tõsine haigus või surm.
Hüvitatakse kulud, mida ei saa reisikorraldajalt sisse nõuda. Selle hüvitise saamiseks tuleb esitada dokumentide originaalid, mis kinnitavad maksete tegemist, mida ei saanud vältida ning on vajalikud hüvitise väljamaksmiseks, samuti tuleb esitada dokument, mis põhjendab reisi ärajätmise põhjust (arstitõendi või surmatunnistuse originaal).
Reisi katkestamine:
Reisi katkestamisega seotud põhjendatud kulud hüvitatakse sellisel juhul, kui:
 • toimus õnnetusjuhtum, on konstateeritud kindlustatud isiku, tema lähisugulase või tema ülalpidamisel oleva isiku ootamatu tõsine haigus või surm;
 • kindlustatud isiku varaga toimus tema elukohariigis õnnetusjuhtum;
 • Halva ilma, tehniliste defektide või liiklusõnnetuse tõttu viivitab vedaja reisi alguse või kohaletoimetamisega sihtkohta, mis on esitatud kindlustusandjaga sõlmitud veolepingus.
Sõltuvalt reisi katkestamise põhjustest, tuleb teil koos kindlustusavaldusega esitada:
 • arstitõendi või surmatunnistuse originaal;
 • dokument, mis kinnitab varaga toimunud õnnetusjuhtumi fakti (akt majavalitusest, tõend politseist jne);
 • vedaja tõend hilinemise põhjuste kohta;
 • dokumendid, mis kinnitavad ettenägematuid transpordi- ja majutuskulusid, mis peavad olema kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud.
Tsiviilõigusliku vastutuse juhtum:
Kui reisi ajal toimub õnnetusjuhtum ja te tekitate tahtmatult kolmanda isiku tervisele, elule või varale kahju, siis te peate viivitamatult, niipea kui võimalik, meile sellest teatama.
Palume teil teatada vahejuhtumist 30 päeva jooksul pärast tagasipöördumist juhul, kui:
 • te ei ole meie äripartneritega kohe pärast välismaal toimunud õnnetusjuhtumit ühendust võtnud;
 • kui on vaja hüvitada ülejäänud olukordades tekkinud kahjud (invaliidsus, pagasi hilinemine, kaotsiminek või kahjustamine, reisi katkestamine või ärajätmine, tsiviilvastutuse juhtum);
Valige, kuidas teil on mugavam vahejuhtumist teatada:
 • – pöördudes kahjude reguleerimise ametisse Riias, Antonias tn 23;
 • – täites avalduse kindlustushüvitise saamiseks reisikindlustajale ning saates selle elektronpostiaadressile atlidzibas@ban.lv või faksiga numbrile 67080447.
Kindlushüvitise saamiseks tuleb esitada:
 • avaldus hüvitise kättesaamiseks;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • maksedokumentide originaalid;
 • hüvitise väljamaksmise aluseks olevad originaaldokumendid – meditsiiniasutuse tõendid, lennufirma tõendid, mis kinnitavad pagasi kaotsiminekut, kahjustamist või hilinemist, õiguskaitseorganite poolt väljastatud dokumendid jmt.
Tuletame meelde, et sõltuvalt valitud kindlustusprogrammist korvab reisikindlustusfirma „Baltijas Apdrošināšanas Nams” järgmised kahjud:
Baaspoliisi omanikele:
 • ravi - ja repatrieerimiskulud;
  • kiirabiga seotud kulud, kaasa arvatud kulutused meditsiinitranspordile;
  • lähedase inimese haige juurde sõitmisega seotud kulud kindlustusandjaga kokkuleppel;
  • repatrieerimiskulud kindlustusandjaga kokkuleppel;
  • surma korral – välismaale matmise või säilmete transpordiga seotud kulud kindlustusandjaga kokkuleppel;
Standardpoliisi omanikele:
 • ravi - ja repatrieerimiskulud;
 • kompensatsiooni, kui pärast õnnetusjuhtumit tekib püsiv invaliidsus või saabub surm;
Hõbepoliisi omanikele:
 • ravi - ja repatrieerimiskulud;
 • kompensatsiooni, kui pärast õnnetusjuhtumit tekib püsiv invaliidsus või saabub surm;
 • kahjud seoses reisi hilinemise, pagasi kaotsimineku või rikkumisega selle transportimise ajal;
 • reisi katkemisega seotud kulud;
 • reisi ärajätmisega seotud kulud;
 • kahju, mis on ettekavatsematult tekitatud kolmandate isikute tervisele, elule või varale;
Kuldpoliisi omanikele:
 • ravi - ja repatrieerimiskulud;
 • kompensatsiooni, kui pärast õnnetusjuhtumit tekib püsiv invaliidsus või saabub surm;
 • kahjud seoses pagasi hilinemise, kaotsimineku või rikkumisega selle transportimise ajal;
 • reisi katkemisega seotud kulud;
 • reisi ärajätmisega seotud kulud;
 • kahju, mis on tahtmatult tekitatud kolmandate isikute tervisele, elule või varale;
 • juriidilised (kohtu-) kulud, kui reisi ajal läheb vaja õigusabi.
Kui te tasusite osutatud meditsiiniabi eest ning samuti ka ülejäänud juhtudel tekkinud kulutuste eest ise (invaliidsus, tsiviilõiguslik vastutus, pagasi hilinemine, kaotsiminek või rikkumine, reisi katkemine või ärajätmine), siis pärast vahejuhtumi kohta avalduse esitamist:
 • võetakse otsus hüvitise väljamaksmise kohta vastu ühe kuu jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide kättesaamist;
 • kui vajatakse täiendavaid dokumente, siis me võtame teiega ühendust;
 • kohe pärast otsuse langetamist võtavad teiega ühendust meie kõnekeskuse spetsialistid, samuti saadetakse teile info kirjalikult postiga.